Tilaus- ja toimitusehdot

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Näitä FitCard Oy:n palvelun käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan FitCard Oy:n (”FitCard”) ja palveluun rekisteröityneen käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä solmittuihin sopimuksiin koskien FitCardin tarjoamaa palvelua (”Palvelu”) jossa Käyttäjä voi varata liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden tarjoajien (”Palveluntarjoaja”) tarjoamia liikunta- ja muita palveluita. FitCardiin ja Käyttäjään viitataan jäljempänä yhdessä termillä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

2. MÄÄRITELMÄT

”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia (kuten tietokanta- ja luettelo-oikeudet), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja kaikkia laissa määrättyjä muita suojamuotoja sekä edellä mainittuja oikeuksia koskevia hakemuksia, kaikkialla maailmassa riippumatta siitä ovatko nämä rekisteröitävissä. ”Käyntikerta” tarkoittaa Käyttäjän Palvelussa varaamaa tai Palvelun kautta hyödyntämää Palveluntarjoajan tarjoamaa Palveluntarjoajan palvelun käyntikertaa, jota Käyttäjä ei ole perunut 24 tuntia ennen kyseisen palvelun alkua. ”Palvelu” tarkoittaa FitCardin ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamaa verkkopohjaista palvelua, jossa Palveluntarjoajat voivat esitellä tarjoamiaan liikuntapalveluita ja muita palveluita Käyttäjien varattavaksi. ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa esimerkiksi kuntosaleja ja muita sellaisia palveluiden tarjoajia, jotka ovat solmineet palvelusopimuksen FitCardin kanssa ja jotka tarjoavat FitCardin Palvelussa palveluitaan Käyttäjien varattavaksi. ”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä sopimusta joka syntyy, kun Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi, ja johon sovelletaan näitä käyttöehtoja.

3. PALVELUT

FitCardin Palvelu on sähköinen varauspalvelu, jonka kautta Käyttäjä voi varata Palveluntarjoajien tarjoamia liikuntapalvelupalveluita ja muita palveluita FitCardille maksettavaa kuukausimaksua vastaan. FitCard toteuttaa Palvelun yhdessä alihankkijoidensa ja kumppaneidensa kanssa. FitCard toimii Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden välittäjänä. Kun Käyttäjä varaa Palvelun kautta Palveluntarjoajan palvelun Käyntikerran, varausta ja Palveluntarjoajan palvelun käyttöä koskeva sopimussuhde syntyy Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille. FitCard ei missään tilanteessa ole tällaisen sopimussuhteen osapuoli ja Palveluntarjoaja vastaa kaikilta osin tarjoamansa palvelun tarjoamisesta ja toteuttamisesta suhteessa Käyttäjään. FitCardin velvoitteet rajoittuvat ylläpitämään tämän Sopimuksen mukaisesti Palvelua, jossa Palveluntarjoajan palvelun Käyntikerta on varattavissa. FitCard pyrkii aktiivisesti kehittämään Palvelua, ja FitCardilla on oikeus aika ajoin tehdä muutoksia Palveluun. FitCardilla ja sen alihankkijoilla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia siten, kuin näiden käyttöehtojen muutoksia koskevassa kohdassa 13 on todettu.

4. KÄYTTÖOIKEUS JA OIKEUDET PALVELUUN

FitCard myöntää Käyttäjälle näiden käyttöehtojen mukaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua Palveluntarjoajien palveluiden varaamiseksi ja palveluvaraustensa hallinnoimiseksi. Käyttäjän tulee käyttää Palvelua soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön kuuluvat yksinomaan FitCardille tai kolmansille osapuolille.

5. KÄYTTÄJÄTUNNUS, SALASANA JA KÄYTTÄJÄTILI

Palvelun käyttäminen edellyttää Palveluun rekisteröitymistä. Palveluun voi rekisteröityä ja kirjautua FitCardin verkkosivuilla tai FitCardin tarjoamalla applikaatiolla taikka kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun, kuten Facebookin tai Googlen kautta. Käyttäjälle Palvelun käyttämiseksi myönnetty käyttäjätili on henkilökohtainen. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Palvelun käyttämiseksi tarvitsemansa salasanan turvallisessa ja kolmansilta osapuolilta suojatussa paikassa. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan FitCardille salasanansa katoamisesta tai käyttäjätilinsä epäillystä väärinkäytöstä. FitCard sulkee Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjän käyttäjätilin, ellei käyttäjätilin säilyttämiseen ole perusteltua syytä. FitCardilla on oikeus sulkea käyttäjätili, jonka se epäilee joutuneen väärinkäytön kohteeksi tai jonka kautta rikotaan Sopimusta tai muutoin toimitaan asiattomasti tai jota ei ole käytetty yhteen (1) vuoteen.

6. PALVELUSSA TARJOTTAVAT PALVELUNTARJOAJIEN PALVELUT JA NIITÄ KOSKEVAT TIEDOT

Palvelussa pidetään esillä Palveluntarjoajien laatimia kuvauksia omista palveluistaan. Palvelussa kulloinkin varattavissa olevien Palveluntarjoajan palveluiden määrä, laatu ja saatavuus riippuvat aina Palveluntarjoajien palveluiden tarjonnasta. FitCard voi arvioida Palveluntarjoajan palveluiden lainmukaisuutta tai niiden Palveluun sopivuutta ja arvioonsa perustuen poistaa Palvelusta sellaisia Palveluntarjoajien palveluita, jotka ovat lainvastaisia tai muuten sopimattomia Palveluun. FitCard ei kuitenkaan missään tilanteessa vastaa Palveluntarjoajan palvelun soveltuvuudesta tarjottuun käyttötarkoitukseen, Palveluntarjoajan palvelun turvallisuudesta eikä lainmukaisuudesta eikä siitä, että jokin tietty Palveluntarjoajan palvelu olisi käytettävissä tai Palvelun kautta varattavissa tai että Palveluntarjoajien palvelut vastaavat Palveluntarjoajien niistä laatimia kuvauksia.

7. PALVELUN JÄSENYYS, MAKSUT JA MAKSUEHDOT

Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä voi hankkia Palvelussa FitCardin verkkosivuilla määriteltyjä jäsenyyksiä. Palvelun jäsenyys on kulloinkin voimassa kolmekymmentä (30) päivää ostopäivästä (”Jäsenyyskausi”), jonka jälkeen Käyttäjän valitsemaan jäsenyyteen kuuluvat Käyntikerrat nollautuvat. Mikäli Käyttäjä haluaa jatkaa Palvelun käyttöä, tulee tämän ostaa uusi Jäsenyyskausi. Käyttäjän tulee käyttää valitsemaansa jäsenyyteen kuuluvat Käyntikerrat kulloinkin kuluvan Jäsenyyskauden aikana. Käyttäjälle ei hyvitetä Käyttäjän valitsemaan jäsenyyteen kuuluvia, kulloisenkin Jäsenyyskauden aikana käyttämättä jääneitä Käyntikertoja, eikä edellisen Jäsenyyskauden Käyntikertoja voi käyttää uuden Jäsenyyskauden alettua, vaikka Käyttäjä olisikin ostanut uuden Jäsenyyskauden. Jäsenyysmaksut on määritelty FitCardin verkkosivuilla ja Palvelussa. Käyttäjällä on oikeus osallistua Palvelun kautta varattuun Palveluntarjoajan palveluun ilman lisämaksua. FitCard tarjoaa kahdenlaisia jäsenyystyyppejä, joista voit valita sinulle sopivimman vaihtoehdon. Voit tarkastaa oman jäsenyytesi tiedot Palvelussa omalta käyttäjätililtäsi. Muutokset jäsenyyteen, kuten jäsenyystyypin vaihto, tehdään Palvelussa. Muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä kesken kuluvan Jäsenyyskauden, vaan muutokset ja niiden aiheuttamat jäsenyysmaksun muutokset tulevat voimaan vain uuden Jäsenyyskauden alkaessa. Näin ollen, mikäli Käyttäjä haluaa esimerkiksi korottaa jäsenyystyyppiään kesken kulloinkin kuluvan Jäsenyyskauden, tulee Käyttäjän ostaa uusi, korotettu jäsenyys, eikä Käyttäjällä ole oikeutta hyvityksiin kulloinkin kuluvan Jäsenyyskauden aikana tehtyjen muutosten perusteella. Jäsenyysmaksu veloitetaan Käyttäjän Palvelussa määrittämältä maksukortilta oston yhteydessä. Jo veloitettuja jäsenyysmaksuja ei palauteta, jos Käyttäjä irtisanoo Palvelun kesken kulloinkin voimassa olevan Jäsenyyskauden. Mikäli jäsenyysmaksua ei voida veloittaa Käyttäjästä johtuvasta syystä oikea-aikaisesti, on FitCardilla oikeus periä Käyttäjältä viivästyskorkoa maksamattomista jäsenyysmaksuista korkolain (633/1982) mukaisesti. Lisäksi FitCard voi periä Käyttäjältä myöhästyneiden jäsenyysmaksujen perimisestä aiheutuneet kulut. Palvelun käyttö edellyttää verkkoyhteyttä ja soveltuvaa päätelaiteitta, eikä FitCard vastaa Käyttäjälle näiden käytöstä tai hankkimisesta syntyneistä kustannuksista.

8. PALVELUNTARJOAJAN PALVELUN VARAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Palveluun rekisteröityneet Käyttäjät, joilla on käyttämättömiä ja voimassa olevia Käyntikertoja, voivat varata Palveluun lisättyjä Palveluntarjoajan palveluita näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän käyttäjätililtä vähennetään käyntikerta, kun Käyttäjä varaa Palvelussa Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun. Käyntikerta palaa Käyttäjän käyttöön, jos Käyttäjä peruuttaa palveluvarauksen viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen kyseisen Palveluntarjoajan palvelun alkua. Kilpailukykyisestä hinnoittelusta johtuen joihinkin Palveluntarjoajien tarjoamista palveluista sisältyy Jäsenyyskausikohtaisia osallistumisrajoituksia. Käyttäjälle kerrotaan Palvelussa, mikäli Käyttäjä on käyttänyt maksimimäärän osallistumiskertoja kyseiseen Palveluntarjoajan palveluun kuluvan Jäsenyyskauden aikana. Kun uusi Jäsenyyskausi alkaa, käyttörajoitteet poistuvat. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan, että Palveluntarjoaja ei ole peruuttanut jo varattua Palveluntarjoajan palvelua. FitCard toimii Palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden välittäjänä. Loppukäyttäjän varatessa palvelun Palvelun kautta, syntyy sopimussuhde Palveluntarjoajan palvelun toteuttamisesta Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille. Kaikki Palveluntarjoajan palvelun varaamiseen ja käyttöön liittyvät vaateet ja erimielisyydet, jotka eivät liity puhtaasti vain Palveluun tai sen teknisiin ominaisuuksiin, käsitellään Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. Jos Käyttäjä osoittaa FitCardin vastuulle kuulumattoman vaateensa Palveluntarjoajan palvelun varaamisesta tai käyttämisestä FitCardille, FitCardilla on oikeus siirtää vaade Palveluntarjoajan käsiteltäväksi.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

FitCard käsittelee Palvelua koskevan tietosuojaselosteen[a] mukaisesti Palvelun yhteydessä Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi, kehittämiseksi, väärinkäytösten estämiseksi ja selvittämiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä asiakasviestintä- ja markkinointitarkoituksiin. FitCard luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja Palveluntarjoajille Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun tarjoamiseksi ja tehtyjen palveluvarausten hallinnoimiseksi, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Palvelun sallimissa rajoissa Palveluntarjoajilla on Palvelussa pääsy sellaisiin Käyttäjän henkilötietoihin, joita Palveluntarjoaja tarvitsee edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Palveluntarjoaja vastaa itsenäisesti rekisterinpitäjänä tällaisten tietojen käsittelystä Palvelussa. FitCard ei vastaa Palveluntarjoajan rekisterinpitäjänä toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. FitCard sitoutuu siihen, että se ja sen kumppanit tai alihankkijat pyrkivät käsittelemään Asiakkaan henkilötietoja vain siten, ja siinä määrin, kuin on tarpeen Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi, väärinkäytösten estämiseksi ja selvittämiseksi, sekä asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakasviestintä- ja markkinointitarkoituksiin, tietosuojaselosteen mukaisesti. Edellä lueteltuja tarkoituksia varten, FitCard sekä tämän kumppanit tai alihankkijat voivat käsitellä tietoja myös Euroopan unionin ulkopuolella noudattaen kulloinkin soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. FitCardilla on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelun ja toimintansa kehittämiseksi kaikkea sen Palvelun osana mahdollisesti keräämää tilastollista tai muuta anonymisoitua dataa. Tämä oikeus säilyy voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. PALVELUA KOSKEVAT TAKUUEHDOT

FitCard pyrkii siihen, että, Palvelu toimii olennaisilta osiltaan Sopimuksessa kuvatun mukaisesti Sopimuksen voimassaoloaikana. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”, eikä FitCard anna takuuta siitä, että Palvelun sisältö olisi virheetöntä, tai että Palvelun käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä taikka Palvelussa olevat virheellisyydet korjattaisiin tai että Palvelu ei rikkoisi kolmansien oikeuksia, mukaan lukien Immateriaalioikeuksia. FitCard pyrkii ilman aiheetonta viivästystä korjaamaan Sopimuksen voimassaoloaikana ilmenneet Palvelun virheet. Palvelun virheen korjaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi FitCardin tekemällä päivityksellä. Vähäiset virheet, jotka eivät estä Palvelun käyttöä määriteltyyn käyttötarkoitukseen, FitCard pyrkii korjaamaan seuraavassa normaalissa Palvelun päivityksessä. Virheeksi ei katsota seikkoja, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palvelua FitCardin antamien ohjeiden tai määräyksien vastaisesti tai jotka muuten ovat Käyttäjän aiheuttamia tai johtuvat Käyttäjän verkkoyhteyksistä tai laitteista.

11. VASTUUNRAJOITUKSET JA KORVAUSVELVOLLISUUS

Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, vaikka tälle olisi ilmoitettu tällaisen syntymismahdollisuudesta. Käyttäjä vastaa itse kaikesta Palvelun kautta käymästään kanssakäymisestä muiden käyttäjien, kuten Palveluntarjoajien, kanssa. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy sen, ettei FitCard vastaa muiden Palvelun käyttäjien, kuten Palveluntarjoajien toiminnasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Käyttäjä ei ole voinut hyödyntää varaamaansa Palveluntarjoajan palvelua Palvelussa kuvatun mukaisesti Palveluntarjoajan vastuulla olevasta syystä, on Palveluntarjoaja vastuussa tästä mahdollisesti syntyneestä vahingosta. Tällaisessa tilanteessa FitCard ei veloita Käyttäjän käyttäjätililtä käyntikertaa, mutta FitCard ei muutoin vastaa Palveluntarjoajan vastuulla olevasta syystä johtuneesta Palveluntarjoajan palvelun hyödyntämisessä tapahtuneista virheistä. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, FitCardin korvausvelvollisuus Sopimuksen perusteella on rajoitettu kaikissa tapauksissa Käyttäjän FitCardille Palvelun käyttämisestä maksamien jäsenyysmaksujen kokonaismäärään. Selvyyden vuoksi todetaan, että FitCard ei missään tilanteessa vastaa FitCardin, Käyttäjän itsensä tai kolmannen osapuolen, mukaan lukien maksupalvelun tarjoajan, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja/tai -häiriöiden taikka teknisten vikojen aiheuttamista keskeytyksistä tai vahingoista. FitCard ei ole vastuussa Käyttäjälle kolmannen osapuolen ohjelmistoista tai laitteista. FitCard ei myöskään vastaa keskeytyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut Sopimuksen tai FitCardin antamien ohjeiden vastaisesta Käyttäjän, Palveluntarjoajan, tai kolmannen toiminnasta. Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

12. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Sopimus tulee voimaan aikaisimpana seuraavista: i) kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot Palvelussa; tai ii) kun Käyttäjä on ryhtynyt käyttämään Palvelua. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan päättää Palvelussa siten, kuin näiden käyttöehtojen kohdassa 7 on todettu. Sopimuksen päättymisestä huolimatta kaikki tämän Sopimuksen sellaiset ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä Sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, jäävät voimaan.

13. MUUTOKSET

FitCardilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja Palvelussa tai palvelutuotannossa tehtävien muutosten tai lainsäädännön vaatimusten muutosten vuoksi. Palvelun ja näiden käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa tai sähköpostitse vähintään yhtä kuukautta ennen, kuin muutokset tulevat voimaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa Sopimus Palvelussa siten, kuin näiden käyttöehtojen kohdassa 7 on todettu. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. FitCard voi kuitenkin siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myynnin tai muun järjestelyn yhteydessä.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

FitCard ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka todistettavasti johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (mm. tulipalot, työtaistelut, sotatoimet, sähkönjakelun katkeaminen, tai muu infrastruktuuriin tai tietojärjestelmiin liittyvä ongelma), ja jota FitCardin ei voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään olisi voinut välttää tai voittaa ilman kohtuuttomia taloudellisia ja/tai ajallisia panostuksia.

15. MUUT EHDOT

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki: Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjällä on oikeus viedä erimielisyys kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osittainen pätemättömyys: Jos jokin Sopimuksen määräys on tai myöhemmin tulee laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten laillisuuteen, voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pätemätön määräys korvataan pätevällä ja lainmukaisella määräyksellä, joka täyttää mahdollisimman kattavasti pätemättömän määräyksen tarkoituksen ja liiketaloudellisen tavoitteen ja se tulee voimaan siten, kuin näiden käyttöehtojen kohdassa 13 on todettu.